0

  Regulamin

  REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

  WWW.COPY-CENTER.PL

  SPIS TREŚCI

  1.DEFINICJE

  2.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  3.SPRZEDAŻ TOWARÓW ORAZ PROCEDURA ICH ZAMAWIANIA

  4.DOSTAWA

  5.CENA I PŁATNOŚCI

  6. KONTO

  7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

  8.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  9.PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  10.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.DEFINICJE

  1Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.copy-center.pl

  2Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

  3Strony – obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.

  4Sprzedający – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu: COPY – CENTER – Kraków, ul. Kawiory 8 – NIP: 812-170-62-81

  5Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu; Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności, jak i Konsument.

  6Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)

  7Umowa –zawierana pomiędzy Stronami umowa o świadczenie Usług, której integralną częścią jest Regulamin.

  8Użytkownik – osoba przeglądająca treści zawarte na stronach Sklepu.

  9Usługa – sprzedaż świadczona przez Sprzedającego oraz Konto.

  10Konto – dostępna dla Użytkownika tylko po zalogowaniu się część Sklepu, w której Użytkownik może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe oraz inne dane, a także korzystać z poszczególnych funkcjonalności Konta.

  11Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego, polegająca na okresowym albo nieregularnym przesyłaniu użytkownikowi informacji związanych z funkcjonowaniem Sklepu na wskazany przez użytkownika adres e-mail.

  12Towary – towary sprzedawane w Sklepie, głównie folie stretch, worki raszlowe, tusze i tonery oraz maszyny do przewijania folii.

  2.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  § 1

  1Regulamin został utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).

  2Regulamin określa w szczególności:

  1rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego;

  2warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną;

  3warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną;

  4tryb postępowania reklamacyjnego;

  § 2

  1Aby korzystać z Usług, Kupujący musi zaakceptować Regulamin.

  2Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Towarów. Sprzedawane Towary wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Sklepu.

  3Umowa zawierana jest w języku polskim.

  4Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

  § 3

  W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, zalecane jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

  § 4

  1Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.

  2Informacje zawarte na stronie www., w szczególności zaś opisy Towarów oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.

  3Postanowienia Regulaminu niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

  4Na żądanie Użytkownika wyrażone w jakiejkolwiek formie Sprzedający nieodpłatnie udostępnia mu Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

  5Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

  § 5

  Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 509 583 666, e-mailem –  expresscopy@interia.pl Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

  3.SPRZEDAŻ TOWARÓW ORAZ PROCEDURA ICH ZAMAWIANIA

  § 6

  1Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu i przesłanie go do Sklepu, przy czym wybór zamawianych Towarów następuje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.

  2Kupujący wskazuje Towary, które chce zamówić.

  3W celu zrealizowania zamówienia przez Sprzedającego, Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Towarów. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.

  4Jeśli Kupujący realizuje zakupy za pomocą Konta, nie musi podawać danych określonych w ust. 2 zd. drugie.

  5Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia.

  6Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu oraz złożyć oświadczenie, czy akceptuje jego treść.

  7Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty (przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoważny w treści).

  8Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje w drodze przesłania Kupującemu wiadomości e-mail, w której Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. Jest to moment zawarcia Umowy.

  § 7

  1Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu.

  2Niezależnie od przesłanych Kupujacemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.

  3W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w § 6 ust. 3, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe.

  § 8

  Zamówienia można składać również :

  1za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@copy-center.pl (zamówienia hurtowe);

  2drogą telefoniczną pod numerem : + 48 509 583 666 (opłata według standardowych stawek operatora za połączenia wykonywane na numer komórkowy w komunikacji krajowej);

  4.DOSTAWA

  § 9

  1Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, dostawa zamówionych Towarów następuje w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od zawarcia Umowy. Przy płatności realizowanej w formie przedpłaty termin dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego. Standardowo dostawa Towaru realizowana jest w przeciągu 48 godzin od otrzymania przez Sprzedającego płatności.

  2W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Kupujący może wezwać Sprzedającego do dostarczenia Towarów w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym lub w dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 21 stosuje się.

  3W przypadku, gdy Kupujący ze swej winy nie odebrał Towarów dostarczonych przez Sprzedającego, Sprzedający wzywa go do ich odebrania w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Kupujący nie odbierze Towarów w tym dodatkowym terminie, Sprzedający ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 21 stosuje się.

  4Ustępy 1 i 2 powyżej nie mają zastosowania gdy Sprzedający z przyczyn niezależnych od niego odmówił dostarczenia Towarów lub w przypadku, gdy termin dostarczenia został uzgodniony z Kupującym indywidualnie i ma istotne znaczenie z uwagi na wszystkie okoliczności związane z zawarciem Umowy lub też w przypadku, gdy Kupujący informuje Sprzedającego przed zawarciem Umowy, że dostarczenie Towarów przed określonym dniem lub w określonym dniu ma istotne znaczenie. W takich przypadkach, jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w terminie uzgodnionym z Kupującym lub w terminie określonym w ust. 1, Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.

  5Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający niezwłocznie dokonuje zwrotu całej kwoty zapłaconej w ramach Umowy.

  § 10

  1Dostawa zamówionych Towarów standardowo realizowana jest za pośrednictwem  firmy kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Możliwy jest również osobisty odbiór Towaru w siedzibie Sprzedającego.

  2Zaleca się by Kupujący skontrolował stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosił osobie doręczającej przesyłkę i, o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządził protokół szkody. Nieskontrolowanie przesyłki nie powoduje utraty uprawnień do zgłoszenia reklamacji.

  § 11

  1Możliwe opcje dostawy Towarów są prezentowane Kupującemu w trakcie składania zamówienia. Wybór opcji należy do Kupującego.

  2Strony mogą umówić się na dostawę Towarów przy użyciu innej opcji, niezaprezentowanej Kupującemu w trakcie składania zamówienia.

  3Jeżeli koszty transportu z uwagi na charakter zamówienia lub rozmiar zamówionych Towarów nie pozwalają na wcześniejsze obliczenie ceny, zostanie ona określona na podstawie ogólnie obowiązujących stawek danego przewoźnika. W tym wypadku Kupujący może wybrać jako przewoźnika inny podmiot niż wskazany w § 10 ust. 1.

  5.CENA I PŁATNOŚCI

  § 12

  1Ceny Towarów podane są na stronach Sklepu.

  2Ceny Towarów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce, z uwzględnieniem jednak przepisu ustępu poniższego.

  3Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki, które są przedstawiane Kupującemu w trakcie procedury zamawiania.

  § 13

  Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką wedle swojego wyboru paragon, rachunek lub fakturę.

  § 14

  Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności:

  1za pobraniem – Kupujący należność za Towary i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki na poczcie lub doręczycielowi.

  2przelewem –  należność za Towary Kupujący przedpłaca na konto Sprzedającego o nr: 59114020040000340233261989

  3za pomocą systemu PayU;

  6. KONTO

  § 15

  1Założenie Konta jest fakultatywne dla Użytkowników chcących korzystać z Usług.

  2Konto ma na celu ułatwienie Użytkownikowi dokonywania zakupów za pomocą Sklepu.

  3Użytkownik korzystający z Usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia  przez Sprzedającego z chwilą założenia Konta.

  4Kupujący może założyć Konto podczas procedury zakupu Towaru, wybierając odpowiednią opcję („Stworzyć konto?”). Po wybraniu tej opcji Kupujący musi sformułować hasło do Konta.

  5Dane do Konta każdy Użytkownik podaje dobrowolnie. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia Konta.

  6Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość informująca o założeniu Konta oraz warunki na jakich została zawarta Umowa. Jest to moment zawarcia Umowy o świadczenie usługi Konta.

  7Niezależnie od przesłanych Użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Użytkownikowi na jego wniosek.

  8Założenie Konta jest bezpłatne.

  9Użytkownik może usunąć Konto w dowolnym momencie. Może to zrobić poprzez odstąpienie od Umowy o świadczenie usługi Konta w sposób, o którym mowa w § 23 ust. 4, lub poprzez wykorzystanie opcji usuwania Konta na stronach Sklepu. Moment usunięcia Konta przez Użytkownika jest momentem zakończenia Umowy o świadczenie usługi Konta.

  7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

  § 16

  1Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towary bez wad.

  2Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Towarów w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

  § 17

  1Jeżeli Towar posiada wadę, Kupujący może:

  1żądać usunięcia wady przez Sprzedającego;

  2żądać wymiany Towaru na nowy;

  3żądać obniżenia ceny;

  4odstąpić od Umowy;

  2Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.

  1Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

  2W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Towaru ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2, nie ma zastosowania.

  3W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy, nie traci jednak prawa do skorzystania z pozostałych uprawnień wymienionych w ust. 1 lit. a-c.

  4Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Towaru lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

  5Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, który dokonał zakupu Towarów w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

  § 18

  1Reklamacje dotyczące Usług powinny być składane pisemnie na adres Sprzedającego. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji. Reklamacje mogą być także składane poprzez pocztę elektroniczną oraz telefonicznie na adres e-mail oraz pod numerem telefonu, o których mowa w § 8.

  2O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Sprzedającego), a także w formie e-maila.

  3W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji złożonej przez Kupującego, Sprzedający wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Kupującego o tym, czy wyraża zgodę na podjęcie przez Strony próby pozasądowego rozwiązania sporu.

  4Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady Towarów, jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od ich wydania Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady Towaru. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania Towaru.

  § 19

  1Sprzedający informuje, iż Konsumentom korzystającym z Usług przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/).

  2Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce znajduje się w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dostępnym na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

  3Informacje oraz dostęp do Procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR), która została opracowana przez Komisję Europejską, znajdują się na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

  4Konsumentom przysługują także następujące, przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich:

  1zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;

  2zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

  3zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

  5Oprócz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich Konsumentom przysługuje także uprawnienie do wszczęcia postępowania pojednawczego poprzez wniesienie do właściwego sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a także skorzystanie w toku toczącego się postępowania sądowego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych.

  § 20

  Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Towarów. Jednakże ryzyko to przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Towarów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący samodzielnie wybrał przewoźnika i zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedający nie oferował takiej możliwości dostawy Towarów.

  § 21

  W przypadku niewykonania Umowy przez Sprzedającego, Sprzedający obowiązany jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. )

  § 22

  Sprzedający nie udziela dodatkowej gwarancji na sprzedawane Towary. W przypadku, gdy dany Towar jest objęty gwarancją producenta, Sprzedający zamieszcza o tym stosowną informację w opisie Towaru na stronach Sklepu.

  8.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  § 23

  1Kupujący będący Konsumentem może zrezygnować z Towarów kupionych w Sklepie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (Prawo do odstąpienia od Umowy).

  2Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach:

  1umowy, której przedmiotem jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3umowy, której przedmiotem jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  4umowy, której przedmiotem jest Towar dostarczany w zamkniętym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

  5umowy, której przedmiotem jest Towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;

  6umowy, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zamkniętym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  3Kupujący będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

  4Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Kupujący poinformuje Sprzedającego o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub pocztą elektroniczną przed upływem terminu do odstąpienia, a następnie na własny koszt odeśle Towary bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o swoim odstąpieniu.

  5Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu na formularzu znajdującym się na stronie internetowej Sklepu http://copy-center.pl/regulamin

  6W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów niestandardowego sposobu dostawy Towarów wybranego przez Kupującego oraz kosztów zwrotu Towarów Sprzedającemu). Zwrot płatności nastąpić może w tej samej formie, w której Kupujący dokonał płatności, bądź w innej formie wybranej przez Kupującego.

  7Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towarów w przypadku skorzystania przez Kupującego z Prawa odstąpienia od Umowy, co oznacza, że w takim wypadku Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów Sprzedającemu.

  9.PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIEBIORCÓW

  § 24

  Przepisy § 25, 26, § 27, § 28 oraz § 29 mają charakter przepisów szczególnych i odnoszą się tylko i wyłącznie do Kupujących niebędących Konsumentami.

  § 25

  Za opóźnienia wynikające z winy dostawcy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

  § 26

  Kupujący skontroluje stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosi osobie doręczającej przesyłkę i przy jej udziale sporządzi protokół szkody.

  § 27

  Sprzedający może wymagać, aby w niektórych przypadkach Kupujący po złożeniu zamówienia wykonał przedpłatę sięgającą nie więcej niż 30% całości zamówienia.

   

  § 28

  W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem Sprzedający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Towaru. W szczególności nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia Towaru w danym terminie, lub dostarczenia Towaru, który okazał się wadliwy i tym samym wystąpiła konieczność jego reklamacji. Powstałe w ten sposób szkody nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

  § 29

  Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 661 § 1-3 Kodeksu Cywilnego.

  10.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  § 32

  1Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w toku procedury zamówienia towarów. Kupujący dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.

  2Uzyskane przez Sprzedającego w czasie procedury zamówienia towarów dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).

  3Podane przez Kupującego dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom, które wspomagają procedurę sprzedaży oraz dostawy towarów, tj. pracownikom Sprzedającego, a także firmom kurierskim oraz operatorom pocztowym realizującym dostawę. Dane osobowe podane podczas procedury zamówienia towarów przechowywane są na serwerach dzierżawionych od firmy hostingowej.

  4Kupującemu przysługują uprawnienia wskazane w art. 15-22 RODO, tj. prawo dostępu do danych oraz uzyskania informacji o sposobie ich przetwarzania, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

  5Sprzedający realizuje bądź odmawia realizacji uprawnień wskazanych w ustępie poprzedzającym na zasadach wskazanych w RODO.

  6Sprzedający oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi z zakresu przetwarzania danych osobowych, które nakładają na niego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim RODO. Sprzedający oświadcza także, że dokłada wszelkich starań w celu osiągnięcia jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego firmie.

  11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 33

  1Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

  2Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem Towarów oprócz usług określonych w Regulaminie.

  § 34

  1Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2018 r.

  2Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.

  3Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie mają mocy wstecznej.